SURE TO TOURISM

ПАРТНЬОРСТВО

Координатор:

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Описание на организацията:

Югозападният университет „Неофит Рилски” е един от петте най-големи държавни класически университета в България. В него работят над 800 преподаватели, включително професори, доценти и асистенти. Те осигуряват съвременни форми на обучение, следващи българските традиции в образованието и научните изследвания, от една страна, и отговарящи на съвременните европейски стандарти в областта на науката, изкуствата и спорта, от друга.

Югозападният университет е държавна институция, която предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски и 43 специализирани докторски програми, в които работят над 800 преподаватели, включително професори, доценти и асистенти. Основните структури на университета са:

Университетът осигурява изхранване и настаняване в три столови и две реновирани общежития. Библиотеката му разполага с над 200 000 тома, електронна читалня с безплатен достъп до базите данни на EBSCO Publishing, Science Direct, SCOPUS, Benham Sciece и ProQuest Central. Кариерният център предоставя качествена помощ и услуги, за да помогне на студентите от ЮЗУ да получат адекватни професионални съвети, както и подкрепа за висшистите при намирането на подходящи позиции на пазара на труда.

През последните години ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград участва в 36 международни и национални проекта, финансирани по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”, Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ). ) Фонд за стипендии, Седма рамкова програма,  Програма за учене през целия живот, Програма „Леонардо да Винчи“, Програма за учене през целия живот; Подпрограма KA2 – Езици, програма за изграждане на капацитет на ЕС Еразъм+ във висшето образование и др.

В университета има над 30 лаборатории и изследователски центрове. Университетът прилага проактивни международни политики, включващи сътрудничество между учебни и изследователски институции от цяла Европа, САЩ, Централна Азия и Далечния Изток. Университетът има сключени договори с около 30 университета в Европа по програмата за мобилност Еразъм+.

Партньори:

Сдружение „Екосистем Юръп“

Описание на организацията:

Сдружение „Екосистем Юръп“ е неправителствена екологична организация, регистрирана през 2013 г. в икономически най-необлагодетелствания регион на България – Северозападна България, с мрежа от професионалисти и партньори в цяла Европа.

Сдружението има богат опит и компетенции в две основни области:

Организацията има дългогодишен и задълбочен опит в сферата на опазването на природата, устойчивото развитие и туризма с грижа за околната среда. Екосистем Юръп е пионер в много идеи и се опитва активно да мотивира промяната в традиционните образователни парадигми и разбирането за устойчиво развитие.

От 2018 г. Екосистем Юръп е член на мрежата The One Planet UN, която е глобално партньорство с множество заинтересовани страни за устойчиво развитие, генериращо колективно въздействие чрез своите шест програми: обществени поръчки, сгради и строителство, туризъм, хранителни системи, информация за потребителите, и начин на живот и образование.

Мисията на сдружение „Екосистем Юръп“ е да вдъхнови нашето общество да се промени към кръгова икономика, устойчиво развитие и икономика, която до голяма степен се основава на природни принципи.

Нашите цели са:

Интернет страница

Социална медия:

Интернет страница

Социална медия:

Партньори:

DEKAPLUS BUSINESS SERVICES

Описание на организацията:

DEKAPLUS е организация за обучение и бизнес консултации, фокусирана основно върху развитието на компетенциите и уменията на ръководството на МСП и персонала от първа линия. Основана е през 2006 г. в Лимасол, Кипър.

DEKAPLUS се фокусира върху нуждите на малките и средни предприятия (МСП) за постигане на устойчивост, има за цел да увеличи ресурсите, налични за МСП, като по този начин им позволява да постигнат максималната си производителност. Освен това DEKAPLUS може да посредничи за разполагането на всякакви други ресурси (финансови, човешки, външни изпълнители и т.н.), за да улесни операциите на МСП. Предлага експертни консултации в специфични фирмени операции като системи за управление, верига за доставки, информационни технологии и управление на човешки ресурси. Набор от експертни консултанти предлага практически инструменти за изостряне на области с ниска производителност или за повторно проектиране на процеси. Той също така предоставя насоки за нови стартиращи фирми за намиране и достъп до възможности за финансиране и за ангажиране в мрежови дейности.

Партньори:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita

Описание на организацията:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (ADI Harghita) е основана през 2009 г. по инициатива на Съвета на окръг Харгита и работи с подкрепата на 50 местни администрации с цел създаване и поддържане на дългосрочно сътрудничество с местните администрации и организации на окръга работещи в сферата на туризма, осъществяващи национални и международни проекти, чиято цел е подобряване на туризма, както и поддържане на културата и околната среда. В същото време целта на асоциацията е и опазване на околната среда, популяризиране на туризма в областта, както и стартиране на услуги, свързани с развитието на туризма.

Основната дейност на организацията е развитие и популяризиране на туризма в окръг Харгита. Организацията е натоварена с управлението, поддръжката и популяризирането на приложението и уебсайта Visit Harghita . Това е единствената платформа, която отговаря на всички въпроси, които един турист трябва да знае, преди да посети страната.

Сдружението има значителен принос в изготвянето на туристическата стратегия на окръга и отговаря за нейното изпълнение. Улеснява достъпа до възможности за развитие на туристическите оператори и подобрява институционалната рамка на сектора. Взаимодейства с отделни заинтересовани страни – хотели, ресторанти, туристически компании, вземащи решения и други бизнеси с цел привличане на повече туристи. Организира конференции и участва в панаири и изложби, за да засили сътрудничеството между различните участници в туризма и им помага да популяризират своите услуги по-ефективно и да предоставят по-качествени туристически оферти.

ADI Harghita насърчава възможностите за обучение (комуникация, маркетинг и т.н.) за местни МСП за придобиване на знания за използване на различни инструменти за привличане на нови клиенти и предлагане на нови и качествени услуги. Екипът създава публикации, участва в тематични проекти (напр. Mary’s Way), насърчава религиозния и културен туризъм и разработва програми и проекти в областта на устойчивия туризъм.

Интернет страница

Социална медия:

Социална медия:

Партньори:

Europski klaster Alpe Adria Pannonia

Описание на организацията:

Европейски клъстер ALPE ADRIA PANNONIA е основан на 26.09.2014г. в Нови Сад, Автономна провинция Войводина, Република Сърбия – Нови Сад, град Европейска младежка столица 2019 и град Европейска столица на културата 2021/2022.

Клъстерът е неправителствена организация с нестопанска цел със 100 члена юридически лица: търговски камари, агенции за местно развитие, агенции за развитие на селските райони, туристически организации, колежи и институти, НПО, компании, малки клъстери, кооперации. Основната цел на клъстера е да установи сътрудничество с европейските региони, със специален акцент върху регионите Алпи-Адриатика-Панония, Дунав, Адриатическо-Йонийско море и Agri Bio Mediteranneo.

Основните дейности на клъстера са насочени към развитието на технологичния прогрес в икономиката, селското стопанство и туризма, опазване на селските райони и устойчиво развитие на селските райони, интелигентни села, интелигентни градове, защита и опазване на традиционното и органично земеделие, създаване на маркови продукти с защитен географски произход, селски, културен и екологичен туризъм с акцент върху еко агротуризма, неформално образование, насърчаване на иновациите и работата в мрежа, опазване на околната среда, екология, развитие на публично-частно партньорство за постигане на балансиран местен и регионален растеж и развитие, насърчаване на културно-историческото наследство, традиционни продукти с акцент върху вино, млечни и месни продукти, популяризиране на стари занаяти, организиране на изложби, кръгли маси, конференции и учебни пътувания.

Партньори:

INSTALOFI LEVANTE SL

Описание на организацията:

Описание на организацията: Нашата компания се фокусира върху подпомагането на компаниите по пътя им към интернационализация, иновации и достъп до национално и международно финансиране чрез европейски програми.

Стремим се да помагаме на нашите клиенти при проектирането на организационни структури, процеси и култури, които подпомагат създаването на устойчиви иновации. Подкрепяме ги чрез образование и обучение.

Интернет страница

Социална медия:

Интернет страница

Социална медия:

Партньори:

KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE

Описание на организацията:

DIAS VET е образователна и консултантска организация, акредитирана от Гръцката национална организация – EOPPEP. Основана е през 2009 г. в Гърция и има 3 напълно работещи офиса в градовете Трикала, Кардица и Волос. Има 11 служители на пълен работен ден и 50 обучители / експерти на непълно работно време.

Организацията има за цел да допринесе значително за осигуряване на равен достъп до знания за всички части на обществото (особено за младите хора в неравностойно положение), да насърчи устойчивостта, здравословното поведение и да оформи по-добро бъдеще за хората. Една от основните цели на организацията е да насърчи младежкото предприемачество и личната инициатива, тъй като вярва, че това е основният начин да се даде възможност на хората и да им се помогне да преодолеят предизвикателството на нарастващата безработица.